x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Kwaliteitsmanagementsysteem | MyQMS

MyQMS (QMS: Quality Management System) is een kwaliteitsmanagementsysteem dat het handboekbeheer en beheersing van actiepunten makkelijk maakt!

Boostlogix zag bij haar klanten de behoefte aan een (eenvoudig en betaalbaar) gereedschap voor de beheersing van kwaliteitsdocumentatie en ontwikkelde daarvoor een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem: MyQMS. Een systeem dat eenvoudig doet wat het moet doen, maar verder ontdaan is van alle onnodige toeters en bellen. Direct toegankelijk, zonder uitgebreide training en opleiding. Dit maakt het onderscheidend van de andere beschikbare software voor documentatiebeheer, zowel in prijs als bedieningsgemak.

Kwaliteitsbeheer, procesmanagement, kwaliteitsmanagement ofwel quality management is voor veel bedrijven een uitdaging. Het bepalen van de juiste werkwijze, deze helder vastleggen en de juiste procedures makkelijk bereikbaar maken voor de juiste mensen is een uitdaging. Boostlogix ondersteunt haar klanten daar graag bij door het aanbieden en onderhouden van digitale handboeken. Daarnaast is het systematisch omgaan met gemaakte afspraken, afwijkingen en actiepunten vaak voor verbetering vatbaar. MyQMS bestaat daarom uit 2 modules:

 1.  Digitale (kwaliteits)handboeken
 2.  Actiepunten Management (APM)

1. De module Digitale (kwaliteits)handboeken

De belangrijkste kenmerken en functionaliteiten van de handboekenmodule zijn:

 • Vrij in te richten hoofdstukkenstructuur. De structuur is normonafhankelijk en maakt integratie van meerdere normen in een handboek mogelijk.
 • Vrij in te richten documentatie-inhoud (content), ondersteund door afbeeldingen en koppelingen met bijvoorbeeld Word, Excel of pdf-documenten. Ook is er een koppeling met een programma voor het maken van flowcharts.
 • Toegankelijk m.b.v. een webbrowser, ook op mobiele applicaties (telefoon of tablet).
 • 3 gebruikersniveaus: beheerder, schrijver of lezer.
 • Het versiebeheer is volledig geautomatiseerd. De lezer heeft alleen toegang tot de laatst goedgekeurde (en dus actuele) versie. Oude versies worden in het systeem gearchiveerd en zijn voor de beheerder nog toegankelijk.
 • Het systeem biedt opties voor pushberichten, bijvoorbeeld voor wijzigingsverzoeken, uitgave nieuwe versies of het verplicht lezen van documenten.
 • Ook kunnen “toetsen” worden opgesteld om te verifiëren of gebruikers de inhoud van documenten voldoende hebben begrepen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij onboarding van nieuwe medewerkers.
 • Om te voorkomen dat gebruikers onnodig veel informatie en documentatie krijgen, kan de toegang tot de inhoud op basis van functie(groepen) worden gescheiden. Zo ziet een medewerker in het warehouse alleen de voor hem/haar relevante documenten/instructies en ziet een afdelingsmanager weer meer of andere documenten.
 • Digitale documenten kunnen in PDF worden omgezet en indien gewenst geprint of verzonden.
 • Ook aan externen (bijvoorbeeld auditoren of klanten) kan toegang worden verleend tot de handboeken (al dan niet tijdelijk). Hierdoor is het per email over en weer sturen van documenten vaak overbodig.

2. De module Actiepunten Management

Plan – Do – Check – Act (PDCA) is een belangrijk gereedschap voor een beheerste kwaliteitsbenadering. Plannen maken (Plan) en “druk, druk, druk” aan de gang gaan (Do) lukt meestal nog wel. Maar de Check (is alles uitgevoerd zoals gepland, met het gewenste resultaat?) en Act (is er aanleiding om bij te sturen?) wordt vaak overgeslagen. De dagelijkse hectiek laat ons vooral met Plan en Do bezig zijn. Dit leidt helaas vaak tot niet of onvoldoende correct uitgevoerde acties en verloren energie in een organisatie. Met de nodige frustraties van dien (“Jij zou toch …, waarom hebben we nu dan weer hetzelfde probleem?”).

Ook bij geconstateerde kwaliteits- of auditafwijkingen is het noodzakelijk om een juiste oorzaakanalyse (root cause), een juiste correctie (zorgen dat het probleem is opgelost) en een juiste correctieve actie (zorgen dat het probleem niet nogmaals voorkomt) uit te voeren.

De module Actiepunten Management kan hierin de helpende hand bieden. Er kunnen meerdere actiepuntenlijsten worden opgesteld, afhankelijk van het gebruiksdoel en de betrokken medewerkers. Bijvoorbeeld voor klachtenbehandeling, auditafwijkingen, onderhoudstaken, acties uit werkoverleg, etc. Elke actielijst heeft een “lijsteigenaar” (toezicht en beheer van de lijst) en elk actiepunt op de lijst heeft een “actiepunteigenaar” die verantwoordelijk is voor de correcte behandeling van het actiepunt.

Gebruikers die toegang hebben tot een actielijst kunnen de volgende rollen toebedeeld krijgen: bekijken, aanmaken, behandelen, beoordelen. Een functionaris kan meerdere rollen hebben. Vervolgens kunnen acties volledig beheerst en transparant worden gepland, uitgevoerd en het resultaat geverifieerd.

 • Plan: De melder maakt een actiepunt aan (omschrijving issue en indien relevant oorzaakanalyse en voorgestelde actie), wijst de actie toe aan de actiepunteigenaar(s) en stelt de gewenste termijn van afhandeling vast.
 • Do: De behandelaar (actiepunteigenaar) voert de actie uit en legt de uitvoering bondig vast. Indien gereed biedt de behandelaar het punt ter verificatie aan bij de beoordelaar.
 • Check: De beoordelaar verifieert de vastgelegde afhandeling en controleert of dit volledig en volgens plan is uitgevoerd en of het gewenste resultaat hiermee is/wordt bereikt. Bij akkoord wordt het actiepunt gesloten. Indien niet akkoord wordt de behandelaar geïnformeerd.
 • Act: De behandelaar voert aanvullende actie uit om het punt correct af te ronden en informeert wederom de beoordelaar.

Met deze werkwijze wordt bereikt dat er (indien nodig) “meerdere ogen” betrokken zijn, dat een actiepunt alleen door een bevoegde functionaris kan worden afgerond en dat afgesproken acties niet “tussen wal en schip” kunnen vallen. Het systeem ondersteunt communicatie d.m.v. waarschuwingsberichten en notificaties bij behandeling en overschrijding van afgesproken data. De gegevens zijn overzichtelijk opgeslagen in de database en kunnen bijvoorbeeld bij kwaliteitsanalyses en audits als belangrijk bewijsmateriaal worden getoond.


Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek