Privacy


Boostlogix, gevestigd aan Nieuwlandstraat 48, 5038 SP Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Boostlogix heeft de intentie uw privacy maximaal te waarborgen, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.Boostlogix.com, Nieuwlandstraat 48, 5038 SP Tilburg, 013-2201600 Bas Holland is de Functionaris Gegevensbescherming van Boostlogix Hij is te bereiken via info@Boostlogix.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken Boostlogix verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier of per e-mail.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Boostlogix verwerkt de genoemde persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen na informatie aanvraag en om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die bijzonder of gevoelig van aard zijn. Mocht u vragen hierover hebben, neemt u dan contact met ons op via info@Boostlogix.com

Geautomatiseerde besluitvorming Boostlogix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Boostlogix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens na informatie-aanvraag bewaren we 5 jaar
  • Uw emailadres voor het versturen van de nieuwsbrief bewaren we tot u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.
  • Persoonsgegevens na sollicitatie bewaren we 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden Boostlogix verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle gevallen is er een overeenkomst met de betreffende partij waarin is vastgelegd dat gegevens niet mogen gedeeld of gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Boostlogix maakt gebruik van analytische cookies op haar website www.Boostlogix.com om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages over te krijgen. Boostlogix maakt daarbij gebruik van de dienst Google Analytics die Boostlogix zodanig heeft ingesteld dat de privacy van u als bezoeker zo goed mogelijk is beschermd. De gegevens zijn niet herleidbaar naar u als individu.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boostlogix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Boostlogix.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Boostlogix wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Boostlogix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@Boostlogix.com

Deze website wordt beheerd door Boostlogix Logistiek Adviesbureau. Wij beschermen je privacy zo goed als mogelijk. Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de website waarnaar door middel van links wordt verwezen. Door onze website te bezoeken kom je met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je contact met ons opnemen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij zullen je gegevens alleen overdragen als we daartoe door de wet worden verplicht.